عملیات بند کشی  جداول  خیابان کارگر،  بلوار شهیدای هسته ای، بلوار شهرک صنایع کارگاهی و آماده سازی برای رنگ آمیزی