شمع گذاری و قالب بندی و اجرای سقف و آماده سازی برای بتن ریزی ساختمان ها و ابنیه اداری پارک بوستان بانوان شهر ابوزیدآباد