اتمام عملیات ساخت دریچه های برق در محل اتصال غلاف گذاری زیرساختهای تاسیسات برقی و  روشنایی پارک بوستان بانوان شهر