جریان خدمت در پروژه های عمرانی

ادامه عملیات اجرای سنگ ازاره و دیوار گذاری ابنیه پارک بوستان بانوان شهر (شامل نماز خانه ، سرویسهای بهداشتی و اتاق کنترل و برق ) و آماده سازی آن جهت اجرای سقف