جریان خدمت در پروژه های عمرانی

اتمام عملیات زیرسازی، کاشی کاری و حایل بندی، کف سازی، نصب کف بند درب و پنجره ها، فریم های پنجره و آماده سازی ساختمان اطلاعات و ورودی پارک بوستان بانوان