جریان خدمت در پروژه های عمرانی

شروع  عملیات زیرسازی، کاشیکاری و حایل بندی، کف سازی، نصب کف بند درب و پنجره ها، فریم های پنجره و آماده سازی ساختمان اطلاعات و ورودی پارک بوستان بانوان