جریان خدمت در پروژه های عمرانی

ادامه عملیات اجرای سنگ ازاره و دیوار گذاری ابنیه پارک بوستان بانوان شهر (شامل نماز خانه، سرویس های بهداشتی،  و اتاق کنترل و برق) و  آماده سازی آن جهت اجرای سقف