اتمام عملیات بهسازی و انجام کف سازی و اجرای عملیات نماکاری بیرونی بدنه خانه هنر (دومین ساختمان حمام عمومی وقدیمی محله سحرگاه (جهاد) )