ساخت، نصب و راه اندازی پایه چراغ بصورت برج نور، در راستای تامین روشنایی و نور مناسب در شب و آشکار سازی میدان معلم جهت رفاه شهروندان، توسط واحد خدمات شهری شهرداری ابوزیدآباد انجام شد