;
آرشـیو اخـبار
عملیات بهسازی، نوسازی و رنگ آمیزی دربهای دارالسلام شهید راستی
  عملیات بهسازی، نوسازی و رنگ آمیزی و انجام نرده گذاری و ساخت و نصب دربهای ظلع شمالی دارالسلام شهید راستی به جهت ایمن سازی و محصور کردن مجموعه مذکور و جابجایی تابلو شهدا انجام شد.